Zápis do 1. třídy

Základní škola Libiš, okres Mělník, příspěvková organizace

Školní 180, 277 11 Neratovice  tel. 315 682 319  e-mail:reditel@zslibis.cz  IČ 70999511 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v 1. ročníku od 1. 9. 2023

Základní škola Libiš, okres Mělník, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla svým ředitelem takto:

Mgr. Martina Černá

ředitelka školy

Toto rozhodnutí je zveřejněno na veřejně přístupném místě ve škole (tj. na vývěsce u hlavního vchodu do školy) a na internetových stránkách školy www.zslibis.cz ,a to po dobu minimálně 15 dnů od zveřejnění.

Datum zveřejnění: 3.5.2023

Vyhlášení zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/24

Vzhledem k nedostačující kapacitě se zápis rozšiřuje o 1 den. 

To znamená, že zápis do 1. třídy se koná ve středu 12. dubna

a ve čtvrtek 13. dubna 2023.

Vážení rodiče.

Přihlášky k zápisu k povinné školní docházce proběhnou elektronicky .

Elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy bude zpřístupněna od 1. 3. do 10. 4. 2023

Aplikaci není potřeba instalovat, postačí vám přístup k internetu.

Po kliknutí na obrázek (banner) nad tímto textem budete přesměrováni na přihlášku, kde vyplníte potřebné údaje. Při přihlašování sourozenců pokračujete na záložku Dítě č. 2 (nahoře).

Pokud žádáte o ODKLAD školní docházky, zaškrtněte v části Ostatní – „Budeme žádat o odklad“.

Před odesláním nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a „Potvrdit a přejít na výběr termínu“.  Zde si nejprve vyberete místnost a následně čas zápisu. Dole na stránce „Dokončete registraci“.

Po úspěšném odeslání dostanete automatický e-mail (zkontrolujte i nevyžádanou poštu), jehož součástí je i ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY naší školy. Žádost je potřeba vytisknout, doplnit a podepsanou předat ve škole v den zápisu. Nemáte-li možnost tisku, sdělte to, prosím, na e-mail: jidelna@zslibis.cz  do 10. dubna. Žádost vám vytiskneme a vy ji ve škole před zápisem doplníte a podepíšete. 

Při zápisu předloží zákonný zástupce tyto náležitosti:

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (pokud rodiče nemají doklad o bydlišti, vyplní čestné prohlášení) Doklad o trvalém bydlišti může být nahrazen platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou (dále zástupce) je zároveň podstatné zjišťovat:
  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • datovou schránku fyzické osoby, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu zástupce pro zajištění pružného správného řízení Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů). Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby doklad totožnosti. (§ 36 odst. 5 správního řádu)

Žádáte-li o ODKLAD, přiložte k doplněné a podepsané přihlášce ještě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře nebo odborného lékaře.

Cizinci přiloží k žádosti povolení pobytu v ČR.

Na přihlášce v horní části naleznete registrační číslo.  Seznam přijatých dětí bude zveřejněn právě podle těchto registračních čísel.

Budete-li potřebovat pomoc s odesláním elektronické přihlášky, volejte 731 159 440 – Hana Živnůstková