Provozní řád jídelny

Základní škola Libiš, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

Provozní řád STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Řád školní jídelny
Č.j.: O 23/2012
Vypracovala: Hana Živnůstková, provozářka
Schválila: Mgr. Martina Černá, ředitelka školy
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2012
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 09. 2012
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (nutno odlišit od pojmu školní jídelna používaný pro celý komplex  pro přípravu stravy – kuchyni, sklady, přípravnu jídel).

 1. školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:45 do 14:00 hodin
 2. strávník přijde do jídelny v doprovodu pedagoga a již má umyté ruce
 3. strávník si vezme připravený talíř a příbor a posadí se ke stolu
 4. polévku nalévají pedagogové z polévkové mísy
 5. strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujícího pedagoga, vedoucí ŠJ, kuchařky
 6. problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí ŠJ, nebo dozorujícímu pracovníkovi
 7. technické, nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ, nebo dozorujícímu pracovníkovi
 8. dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnanci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně
 9. dozírající pracovníci:
 • 9.1.  vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků    
 • 9.2.  sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství     soli a koření, atp.), v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je k těmto účelům vedena ve stravovacím zařízení. Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť a výsledek opět zapsat do provozní knihy
 • 9.3.  sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje        stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu
 • 9.4.  sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího        zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.
 • 9.5.  zamezují vstupu rodičů žáků do školní jídelny
 • 9.6.  sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů a táců
 • 9.7.  regulují osvětlení a větrání
 • 9.8.  sledují odevzdání nádobí strávníky – roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení
 • 9.9.  poslední dozor po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení
 • dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení, zejména
 • 10.1.   zda se u nich neobjevují příznaky onemocnění
 • 10.2.   zda chrání suroviny, polotovary a jiné poživatiny před stykem s hmyzem,   zvířaty a ptáky nebo nepovolanými osobami, skladují je a zacházejí s nimi tak, aby nedošlo k narušení jejich zdravotní nezávadnosti
 • 10.3.   průběžně odstraňují odpadky hygienicky nezávadným způsobem
 • 10.4.   udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv
 • 10.5.   pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití záchodu a po manipulaci s odpadky a vždy při přechodu z hrubé práce na čistou
 • 10.6.   nosí předepsaný pracovní oděv a obuv, pokrývku hlavy, která má zakrývat celou vlasatou část, zda mají čisté krátce zastřižené nehty a používají při styku s jídlem  vhodné náčiní, nebo rukavice
 • 10.7.   používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby se kapénky nedostaly do poživatin
 • 10.8.   případné pochybnosti konzultuje ředitel školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány veřejného zdraví (hygienické stanice)
 1. běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem, nebo rozbitým nádobím
 2. úklid po ukončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým, či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit její úklid
 3. vedoucí stravovacího zařízení vydává soubor pokynů pro žáky a rodiče – způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdej jídla, výdej jídla při onemocnění žáků, způsob placení, možnost připomínky rodičů strávníků ke stravování. Pokyny jsou trvale vyvěšeny ve školní jídelně a dále zveřejněny tak, aby byly přístupny i rodičům, kteří nevstupují do školní jídelny (internet na stránkách školy, popř. vývěska)
 4. jídelní lístek je vyvěšen předem na týden před vstupem do jídelny a je pravidelně zveřejňován na internetu na stránkách školy
 5. strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmějí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vráceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny – jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v balení z obchodu, ale vydávány na miskách
 6. úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu pracovníkovi, vedoucí ŠJ, kuchařce. O úrazu sepíše vedoucí ŠJ společně s ředitelkou ZŠ záznam