O škole

Z historie školy

Základní škola v Libiši byla založena v roce 1869. Byla postavena vedle staré školy jako konfesionální evangelická o jedné třídě s právem veřejnosti a byla četně navštěvovaná. Z učitelů zvláště zasluhuje zmínku Josef Baštecký – rodák z Neratovic, který zde vyučoval od roku 1832 až do roku 1875.

Svou vlastní budovu však škola získala až v roce 1925. Až do roku 1976 byla samostatnou školou. Od roku 1977 byla přičleněna k 1. ZŠ v Neratovicích a stala se jejím dislokovaným pracovištěm. V roce 1987 byla budova školy uzavřena.

Teprve po osamostatnění obce Libiš byla škola znovu otevřena. 1. září 1990 bylo zahájeno vyučování – nejprve žáků 1. a 2. třídy a každý další rok pak přibyla jedna třída. V současné době má škola celý první stupeň, tzn. první až pátou třídu.

Od „Obecné školy“  ke  „Škole pro život“
Od roku 1993 se ve škole pracovalo podle vzdělávacího programu  „Obecná škola“, který  si paní ředitelka Mgr. Milena Provazníková a vyučující vybrali pro jeho vstřícnost k žákům i k rodičům.
Velký důraz  kladli na kvalitu prostředí a  příznivé klima nejen ve třídě, ale v celé škole. V každé třídě  bylo 15 – 20 žáků.

Od roku 2007 vyučujeme podle svého vzdělávacího programu, který jsme nazvali „Škola pro život“ a vlastně volně navazuje na předchozí projekt „Obecná škola“.
Učivo je   rozloženo do pěti ročníků (1. stupeň tvoří 1. – 5. třída).
Třídy jsou rozděleny na část s lavicemi a část s tzv. odpočinkovou plochou.
Lavice jsou uspořádány podle momentální nálady žáků i učitele.
Klasifikace je ve stávajících třídách klasická – známky na vysvědčení. Po dohodě s rodiči je možné i slovní hodnocení.
Na naší škole probíhá ve 3. a 4. třídě výuka plavání.
Cizí jazyk vyučujeme od 3. třídy  – obvykle se žáci učí anglický jazyk a to zejména z praktických důvodů – nemají potom problém při přechodu na 2. stupeň ZŠ nebo do gymnázia
Učitel – je dětem přítelem, rádcem, upozorňujeme na problémy, mají-li žáci jiný názor – diskutuje s nimi.
Žáci – jsou učiteli rovnoprávnými partnery
Rodiče – po dohodě se mohou zúčastnit vyučování, aktivně se podílejí na dění ve škole.
Třídní schůzky – se konají 4x ročně, ale rodiče jsou zvyklí  kdykoliv konzultovat problémy s učitelem – (obvykle si  telefonicky dohodnou termín)

Financování

Od 1.1.2003 přešla škola do právní subjektivity, a je financována jednak zřizovatelem (obec Libiš) a Krajským úřadem Středočeského kraje. Naše škola ve své novodobé historii měla a má velké štěstí na starosty a zastupitele obce. Jak pan starosta Jíra, paní starostka Hudcová a také pan starosta Zdeněk Mráz školu nejen podporují, ale zasloužili se o vybavení učeben moderním nábytkem a výpočetními technologiemi, a také o úpravu interiéru a exteriéru školy. Obec Libiš přispívá každý rok na dopravu na lekce plavání do Neratovic a na pobyt ve škole v přírodě.

Co chceme

  • Rozvíjet všestranně osobnost každého žáka. Naučit děti formulovat své myšlenky, nebát se vyslovit svůj názor, nápad, nesouhlas.
  • Přizpůsobit režim školy přirozeným dětským potřebám. Děti se bez ohledu na přestávku mohou dojít napít, najíst nebo jít na záchod, učí se kromě lavic také na koberci nebo na zahradě.
  • Uchránit děti stresu, strachu a pocitu odcizení.
  • Působit na děti ve spolupráci a v souladu s rodinou.

Škola může poskytnout

  • Obědy – děti mohou chodit na obědy, vaří se zde výborně.
  • Družina – odpoledne tráví děti na zahradě, na hřišti nebo při činnostech, které je baví.
  • Zájmové kroužky
  • Výchovného poradce
  • Metodika prevence
  • Speciálního pedagoga

Mimoškolní akce

Tradicí se staly vánoční a jarní besídky pro rodiče a přátele školy, „Velikonoční“ a „Vánoční“ jarmark, slavnostní rozsvícení vánočního stromku ve spolupráci s mateřskou školou a obcí.

Také pobyty dětí u moře v Itálii už patří neodlučně k životu školy, stejně tak  školy v přírodě, na které žákům přispívá značnou měrou Obecní úřad v Libiši.

Zúčastňujeme se také pravidelně různých výtvarných a sportovních soutěží. Samozřejmostí se staly  nejen návštěvy divadelních představení, ale děti rady zavítají i do Planetária v Praze nebo do muzea.

Také každoroční „Poslední zvonění“, což je vlastně loučení s „páťáky“ se těší mezi dětmi velké oblibě.

Kromě těchto „zábavných akcí“, které zpestřují žákům život, se žáci třetích a pátých tříd účastní celostátních srovnávacích testů KALIBRO a  pravidelně se umísťují nad celostátním průměrem.

Žáci naší školy obvykle odcházejí po ukončení 5. třídy na druhý stupeň do základních škol v Neratovicích a na gymnázium.

Problémy

Problémy, se kterými se škola potýká, nejsou příliš závažné. Vyplývají z běžného provozu školy.

Základní škola v Libiši děkuje všem rodičům a přátelům, kteří svými nápady, radami a dary pomáhají dělat školu takovou, jaká je.