Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25. 5. 2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem vašich osobních údajů je:
Základní škola Libiš
Školní ul. 180/4
277 11 Libiš
IČO:70999511
/dále jen škola/)

Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Základní zásady ochrany osobních údajů
Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a korektnosti.
Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

Účely zpracování:

Evidence ve školní matrice

Evidence úrazů v knize úrazů

Vedení záznamů (v třídní knize) o poskytovaném základním vzdělávání

Uchování zprávy a doporučení k poskytnutí podpůrných opatření pro vzdělávání ve škole, pokud je doporučení ve škole uplatněno

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí ředitele

Žádost o přestup do školy

Žádost o odklad povinné školní docházky a rozhodnutí ředitele o povolení odkladu

Posudek zdravotní způsobilosti (např. výuka plavání, škola v přírodě)

Podání žádosti o uvolnění žáka z vyučování

Podání žádosti o uvolnění z výuky tělesné výchovy a rozhodnutí ředitele o tomto uvolnění

Žádost o zahájení, rozhodnutí o povolení či ukončení individuálního vzdělávání

Protokol o zkoušce pro individuální vzdělávání a o komisionálním přezkoušení

Záznamy z pedagogické diagnostiky dítěte

Předávání informací o vzdělávání

Přihláška ke stravování

Přihláška do školní družiny

Organizace vědomostních a uměleckých soutěží

Jmenný seznam účastníků pro organizaci zajišťující zájmové kroužky na škole, exkurze, organizátora vědomostních a uměleckých soutěží, testování žáků (např. Scio)

Prezentace školy a zachycení její historie

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je dáno zákonnou povinností, oprávněným zájmem správce či informovaným souhlasem. Které údaje podléhají informovanému souhlasu (viz Informovaný souhlas).

Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti se předávají osobám pouze na základě zákonné povinnosti. Zveřejnění osobních údajů (např. fotografií, výtvarných děl) je ve smyslu GDPR také předání. V takovém případě bez Vašeho souhlasu zveřejňujeme pouze anonymizované údaje (nelze přidělit subjekt údajů k dílu, fotografii apod.). Při předávání (zveřejňování) osobních údajů žáka zpracovaných na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce se řídíme uděleným souhlasem.

Délka zpracovávání a uchovávání osobních údajů získaných na základě zákonné povinnosti se řídí daným zákonem. Pokud v zákoně není uvedeno jinak, zpracovávají se údaje po nezbytně nutnou dobu.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům

Škola v rámci evidence osobních údajů v elektronické školní matrice, tisku vysvědčení, prezentace na webových stránkách školy a evidence stravného předává osobní údaje společnostem:
Jaroslava Šebestová
IČO: 41470460

Lucie Benešová
IČO: 66402701

THINline s.r.o.
IČO: 26747359

Práva subjektů údajů

Právo na přístup

umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává. Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu

umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz

(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence Školy, pokud nastane některý z těchto případů:
osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti);
osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech Školy a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování

ukládá Škole omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Právo vznést námitky

umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Právo na přenositelnost

umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

elektronickým podáním:
prostřednictvím datové schránky xpfmpdd

osobně v ředitelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)
Základní škola Libiš
Školní ul. 180/4
277 11 Libiš

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

1.Přijetí žádosti
2.Identifikace žadatele
3.Vyhodnocení žádosti
4.Rozhodnutí o žádosti
5.Výkon rozhodnutí
6.Informování žadatele

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:   

Mgr. Petra Štemberková, advokát

IČ: 06709150

Se sídlem:  Zápy 7, 25061 Zápy

Odpovědná osoba pověřence

o Mgr. Petra Štemberková

o +420 604111176

ak@stemberkova.cz

o datová schránka: sfezr5p

Slovníček pojmů
Oprávněný zájem – zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.

Osobní údaj – informace o konkrétním, identifikovatelném člověku

Příjemce – osoba, které jsou předávány údaje.

Správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

subjekt údajů – živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Účel – důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.

Zpracování – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.

Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.