Ochrana osobních údajů

Kontakt na pověřence: Martin Rais
E-mail: gdpr@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 193

Informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany Základní školy a mateřské školy při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary, IČ 70838992, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany základní školy, ve vztahu ke kterým je základní škola v pozici správce.

Základní škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence:
E-mail: poverenecKV@centrum.cz
Tel.: 604684395
Adresa:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Bezručova 1185/19 360 01, Karlovy Vary

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Osobní údaje, které o Vás a Vašich dětech v průběhu vzdělávání zpracováváme, jsou zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, datum narození, státní občanství, předchozí působiště nově přijatého dítěte / žáka / studenta, druh a resortní identifikátor školy, v níž se dítě / žák / student vzdělával před přijetím do organizace, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, telefonní číslo zákonného zástupce, e-mailová adresa zákonného zástupce, kód specifické potřeby učení, informace o individuálním studijním plánu, pedagogická podpora, fotografie, audio a videozáznam, informace o zvláštním stravovacím režimu, číslo bankovního účtu, zdravotní omezení s ohledem na typ vykonávané mimoškolní činnosti, alergie, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce oprávněného dítě / žáka / studenta vyzvedávat, případně jiné osoby s tímto oprávněním. Tyto údaje jsou nutné v souvislosti se vzděláváním Vašeho dítěte v této základní školy, s jeho stravováním, pobytu ve školní družině a účastí na mimoškolních a zájmových akcích. Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vznikají v průběhu vzdělávání Vašeho dítěte v této základní škole.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme zejména:

  • pro vedení povinné dokumentace školy;
  • pro vedení povinné dokumentace školského zařízení;
  • pro vedení účetnictví;
  • pro prezentaci školy.

Vaše osobní údaje uchováváme jen dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonná povinnosti uchovávání dokladů (školský zákon, zákon o archivnictví, zákon o účetnictví)

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože:

  • je to nezbytné pro účely vzdělávání (školský zákon);
  • je to oprávněný zájem školy (prezentace školy)
  • zpracování je na základě Vašeho souhlasu;

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

  • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;
  • poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou nebo s programem pro stravování.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument); • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany základní školy; • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů; • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy; • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů; • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb; • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Potřebujete další pomoc?

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu základní školy pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na
tel.: +420 777 680 166, elektronicky na adrese zsnem.kvary@seznam.cz nebo písemně na výše uvedené adrese.